Tiêu chí lựa chọn các đề xuất nghiên cứu nhận tài trợ:

  • Chủ đề mới, độc đáo, quan trọng và có ích cho cộng đồng, xã hội
  • Tính khả thi cao (thời gian, năng lực nghiên cứu, chi phí).
  • Sử dụng phương pháp nghiên cứu nhân học, văn hóa.
  • Đề xuất nghiên cứu rõ ràng (mục đích, nội dung, phương pháp, kế hoạch, tài chính).
  • Nghiên cứu có thể tiến hành từ ngày 30/06/2018 và kết thúc ngày 30/11/2018.

Nội dung tài trợ của Quỹ nghiên cứu:

  • Hỗ trợ tài chính lên đến 100,000,000 đồng.

  • Phản biện để hoàn thiện về phương pháp luận nhằm nâng cao chất lượng và kết quả nghiên cứu (nếu cần).

  • Tổ chức chia sẻ kết quả nghiên cứu ở Diễn đàn Hiểu về Việt Nam – UVF.


Một Hội đồng độc lập sẽ chấm đề xuất nghiên cứu của bạn một cách khách quan (các đề cương nghiên cứu sẽ được gửi đến các thành viên Hội đồng mà không có thông tin về tác giả/nhóm nghiên cứu). Chúng tôi rất coi trọng liêm chính khoa học và tự do học thuật. Chính vì vậy chúng tôi cũng yêu cầu các giá trị này ở những người tham gia.

Hạn nộp đề xuất nghiên cứu: 9h00, ngày 04/06/2018.