Bộ hồ sơ đăng ký xin gửi về trước 9h00, 04.06.2018.

Họ tên đầy đủ *
Họ tên đầy đủ
Hướng dẫn: Vui lòng điền tên bằng tiếng Việt.
Hướng dẫn: Bạn vui lòng upload đề cương nghiên cứu (file .doc hoặc .pdf) lên Google Drive và gửi chúng tôi đường link. Hãy nhớ để chế độ Anyone with the link can view bạn nhé.
http://
Hướng dẫn: Bạn vui lòng upload bảng dự trù ngân sách thực hiện nghiên cứu (file .doc hoặc .xlsx) lên Google Drive và gửi chúng tôi đường link. Hãy nhớ để chế độ Anyone with the link can view bạn nhé.
http://
Hướng dẫn: Bạn vui lòng upload (các) CV lên một file và tải liên lên Google Drive và gửi chúng tôi đường link. Hãy nhớ để chế độ Anyone with the link can view nhé.
http://